GDPR / AVG

Door deel te nemen aan de postkaartenactie geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel als jij daar toestemming voor geeft door het vakje “Ik heb de GDPR voorwaarden gelezen en geef hierbij mijn toestemming om mijn persoons- en adresgegevens te delen met andere deelnemers in het kader van deze postkaartenactie” (verder vermeld als “GDPR compliance”) aan te vinken.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Hieronder staat meer informatie over hoe we aan deze bepalingen voldoen.

Hoe gaan we om met jouw gegevens?
G!F Leuven zal jouw gegevens bijhouden en gebruiken in het kader van de postkaartenactie van 2021. Jouw gegevens zullen niet worden doorverkocht aan derden, maar kunnen wel worden gedeeld met andere deelnemers van deze actie. Jouw gegevens worden verder niet gedeeld met derden, tenzij G!F Leuven wettelijk verplicht wordt om deze informatie te delen aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 

Enkel indien je hebt aangeduid “op de hoogte te willen worden gehouden” (verder vermeld als “info & uitnodigingen”), zullen jouw gegevens nadien worden gebruikt om je uit te nodigen voor andere acties of activiteiten, om je nieuwsbrieven te versturen, of om je over iets in te lichten van G!F Leuven.

Door akkoord te gaan met de GDPR compliance accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens op te vragen en in te kijken, (deels) te laten wijzigen en/of (deels) te laten schrappen. Je kan ook vragen om uit alle gegevensbanken te worden verwijderd (= jouw recht om “vergeten” te worden).
Om gebruik te maken van bovenstaande rechten, dien je een e-mail te sturen naar info@gifleuven.be met een duidelijke omschrijving van jouw verzoek en met vermelding van jouw naam, geboortedatum en adres. De e-mail dient te worden verstuurd vanop het e-mailadres waarmee je geregistreerd staat.

Jouw e-mail zal door een bestuurslid van G!F Leuven binnen de dertig dagen worden verwerkt. Zodra dit is gebeurd zal je hiervan een bericht per e-mail ontvangen.

Welke gegevens worden verzameld?
Alle persoonsgegevens die je op de website hebt ingevuld zullen worden bijgehouden. Dit is dus bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, jouw voornaam, familienaam, geboortedatum, adres en e-mailadres. Ook de tekst waarmee je jezelf voorstelt wordt en indien je akkoord was met de GDPR compliance en info & uitnodigingen wou ontvangen, worden in onze gegevensbank bijgehouden.
Belangrijk om weten: jouw introductietekst, samen met alle bovenvermelde persoonsgegevens, kan ook worden gedeeld met een willekeurig gekozen andere deelnemer (verder vermeld als “de afzender”). We houden ook bij naar welke afzender we jouw gegevens hebben doorgestuurd, maar in het kader van GDPR zullen we de afzender enkel kenbaar maken aan, en op vraag van, bevoegde instanties (zoals bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Jouw gegevens in het kader van deze actie worden maximaal 1 jaar bijgehouden. Na deze periode worden jouw gegevens automatisch vernietigd.

Indien je hebt aangegeven om info & uitnodigingen te willen ontvangen, dan worden jouw persoonsgegevens maximaal 5 jaar bijgehouden. Hiervoor zullen we jouw persoonsgegevens die hiervoor relevant zijn kopiëren naar een andere gegevensbank die losstaat van de postkaartenactie. De introductietekst bijvoorbeeld wordt niet gekopieerd en zal dus na 1 jaar reeds verdwijnen.
Door akkoord te gaan met de GDPR compliance geef je jouw toestemming om jouw gegevens zoals hierboven omschreven te behandelen en te verzamelen, en ga je akkoord met dit beleid.

Bescherming van persoonsgegevens van minderjarigen
G!F Leuven is een vereniging die een tweede thuis vormt voor personen van de regenboogcommunity, hun vrienden en hun gezin. Ook personen jonger dan 16 jaar (geboortedatum < 2005, verder vermeld als “kind”) hebben het recht om deel te nemen aan deze postkaartenactie. De GDPR compliance dient te worden aangeduid door de voogd of ouder van het kind. G!F Leuven heeft evenwel geen enkele manier ter beschikking om dit te controleren.

Om deze kinderen enigszins te beschermen zal G!F Leuven bij de brief expliciet de leeftijd van het kind vermelden. Kinderen die deelnemen aan de postkaartenactie worden manueel gelinkt aan andere kinderen of gekende, vertrouwde profielen van andere deelnemers.

Beveiliging van gegevens
De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd worden, zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers, de site en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel worden ingekeken door bestuursleden van G!F Leuven, die gebonden zijn aan geheimhouding van deze informatie. Alle bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Het verspreiden van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van G!F Leuven of zijn bestuursleden.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). Er wordt geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan derden.

Cookies
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Facebook, Twitter en andere sociale media
Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 17 april 2021.

Klachten
Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@gifleuven.be. 

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissieVlaamse Toezichtcommissie.